آقای سید علیرضا خلیفه سلطانی
موسس مدرسه
خانم شیرین یزدانی پور
مدیر مدرسه