خدمات آموزشی

 
وجود فضای شاد و پرانرژی
مهارت محور
پژوهش محور
وجود کادر جوان وپرانرژی

امکانات

 
IMG_20220511_204258
آقای سید علیرضا خلیفه سلطانی

موسس مدرسه

IMG_20220511_204657
خانم شیرین یزدانی پور

مدیر مدرسه