پایه

۱۰۰ تومان/ ماهانه

استاندارد

۱۲۰ تومان/ ماهانه

اختصاصی

۱۹۹ تومان / ماهانه