تدریس علوم دوم دبستان مبحث سرگذشت دانه توسط خانم شیما آخوندی

تدریس ریاضی دوم دبستان مبحث حدس و آزمایش توسط خانم شیما آخوندی

تدریس علوم دوم دبستان توسط خانم شیما آخوندی

تدریس فصل ۵ (اندازه گیری) ریاضی دوم دبستان توسط خانم شیما آخوندی