کادر جوان

وجود کادر جوان، پرانرژی ولی با تجربه از معلمان فرهیخته در مدارس پارسایان