مهارت محور بودن مدارس پارسایان

وجود پژوهش سرای مدرن در مدرسه برای اجرای عملی آزمایش های علوم و تحقیقات و پژوهش های لازم