وجود فضای شاد و پر انرژی

وجود فضای شاد و پر انرژی در جهت انگیزه درونی در دانش آموزان بریا تحصیل