تدریس هنر(تکنیک نقاشی روی سنگ) توسط خانم سجادی

تدریس علوم ششم دبستان مبحث شگفتی های برگ توسط خانم حاج هاشمی

تدریس هدیه های آسمانی ششم دبستان مبحث شتربان با ایمان توسط خانم بهاره مشمول

تدریس هنر(تکنیک نقاشی روی سنگ) توسط خانم سجادی

تدریس هدیه ها ششم دبستان مبحث دوران غیبت توسط خانم بهاره مشمول