مهارت محور بودن مدارس پارسایان

آموزش مهارت هایی همانند رباتیک، الکترونیک، مکانیک، برنامه نویسی، طراحی سایت، Mba، نجاری، باغبانی و... درکناز تقویت بنیه علمی دانش آموزان