علوم تقویتی پیشرفته

کلاس علوم تقویتی پیشرفته مختص تمامی مقاطع تحصیلی در مدارس پسرانه پارسایان برگزار می شود و کادر آموزشی نظارت کامل برعملکرد دانش آموزان دارند.