حضور معلم یار در کنار معلم در هر کلاس درس برای نظارت بر روی کار دانش آموزان و کمک به آنها برای حل مسائل و تمرینات مطرح شده در کلاس درسی.