برگزاری جلسات اولیا و مربیان

برگزاری جلسات اولیا و مربیان برای بررسی عملکر دانش آموزان و ارائه راهکار های پیشنهادی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش فرزندانشان.